Contacts

Kharkov PromstroyNIIproekt:

Kharkiv, 61010, Ukraine
#2 Malomyasnitskaya St.
tel.: +38 0577 519 519
e-mail: adm@psp.kharkov.ua